Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen


Styrelse åliggande

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och föreningens stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enl §xx och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden
är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om
fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande
  sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • se till att fattade beslut verkställs
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.


Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter
  till föreningen
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • urarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
  kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte-
  och avgiftsområdet
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens
  byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryg-
  gande sätt.
Uppdaterad: 04 AUG 2010 22:33


Köp boken i din bowlinghall

 

BörjaBowla.se
 
 
 
SBHF.se
 
  
Vill du ha våra mailutskick?
Klicka här eller maila till This is a mailto link

 

 

Postadress:
Stockholms Bowlingförbund
Bowlorama, Uppköparvägen 1
120 44 Årsta

Kontakt:
Tel: 08983445
E-post: This is a mailto link