Föreningstips

Att bilda en bowlingförening och vad innebär det?

En förening är en sammanslutning där likasinnade, fysiska och/eller juridiska
personer med samma intressen och syften, förenats i organiserad form.


Här finns all information ni behöver: Bilda idrottsförening(rf.se)

Styrelsen

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och föreningens stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enl §xx och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden
är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om
fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande
  sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras
 • se till att fattade beslut verkställs
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.


Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter
  till föreningen
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • urarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
  kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte-
  och avgiftsområdet
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens
  byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryg-
  gande sätt.


Vilka punkter som måste finnas med på ett årsmöte finns reglerat i föreningens stadgar.

Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Ibland är det svårt att veta vilken ände man ska börja i för att genomföra sina projekt. Nedan följer en checklista som hjälp på vägen.

Lycka till!

 • Skapa styrgrupp 3-5 personer, utse uppdragsledare.
 • Vilka roller/personer vill vi ytterligare ha med i jobbet? Referensgrupp.
 • Klarar vi detta själva? Behöver vi en mentor?
 • Vilka områden känns viktigast just nu? Prioritetsordning.
  • Vad gör vi redan?
  • Vad vill vi satsa på av SvBF:s VI 2015?
  • Vilka andra områden vill/behöver vi jobba med?
  • Kom ihåg att även referensgruppen kan ha åsikter om detta!!
 • Tidplan
  • När vill vi vara klara?
  • Vilka aktiviteter skall vi göra? När? Kom ihåg Kick-off!!
  • Hur ofta skall vi träffas? Bestäm gärna alla mötesdatum direkt.
 • Hur skall vi informera "alla"? Hur följer vi upp?
 • Kom ihåg att ha kul under arbetets gång!

För att saker ska bli gjorda och resurserna i föreningen användas på bästa sätt är förberedelserna en av de viktigaste för att utfallet ska blir vad som förväntats! Här är en enkel mall att använda för att inte viktiga saker ska falla mellan stolarna.

Två verktyg som kan användas för att skaffa flera nya medlemmar på din hall!

1. Se till att föreningen finns representerad på www.börjabowla.se, tala med din hemmahall om uppdateringar då de har inloggning till sidan, eller kontakta kansliet. 

2. Checklista - När du vill träffa nya spelare på din hall

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. 

 

Senast uppdaterad: 23-02-01

Social media

https://www.instagram.com/bowlingstockholm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==